logo

 

Nakladatelství C. H. BECK Vás pozýva na konferenciu

INSOLVENCE, FINANCOVÁNÍ, ZÁSTAVNÍ PRÁVO

18. 3. 2020, streda

Hotel Kings Court Prague, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

Prihlásiť sa

O KONFERENCII

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENCE, FINANCOVÁNÍ, ZÁSTAVNÍ PRÁVO.

Využijte jedinečnou příležitost strávit den s největšími odborníky z oboru. Přednášet a na Vaše dotazy budou odpovídat přední odborníci z řad soudců Nejvyššího soudu, insolvenční správci a advokáti.

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den.

Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

KOMU KONFERENCIU ODPORÚČAME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, insolvenčním správcům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

REČNÍCI & PANELISTÉ

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokát a Of Counsel AK PRK Partners působící na Ministerstvu spravedlnosti České republiky a Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí.

 

JUDr. Zdeněk Krčmář

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Soudcem je od roku 1988. Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 pak soudcem Krajského soudu v Ostravě. Soudcem Nejvyššího soudu se stal v roce 1996.

 

JUDr. František Kučera

Nejprve působil jako soudce ve sporné agendě civilního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, následně od roku 1991 u odvolacího Městského soudu v Praze. Od roku 1996, kdy začal působit u Vrchního soudu v Praze, se specializuje na rozhodování ve věcech konkurzu a vyrovnání, od roku 2008 též ve věcech dle insolvenčního zákona, a zároveň na problematiku incidenčních sporů. V únoru 2020 se zhostil funkce místopředsedy Vrchního soudu v Praze.

 

Mgr. Petr Kuhn

Specializuje se na korporační a insolvenční právo. V letech 2004–2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006–2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Vyučuje ekonomickou analýzu práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a mezi lety 2006 a 2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. V roce 2014 spoluzaložil advokátní kancelář BADOKH.

 

JUDr. Petra Myšáková, Ph.D., LL.M.

Je seniorní advokátkou v Allen & Overy. V rámci bankovní a finanční praxe vede komplexní transakce, zejména v oblasti financování akvizic, nemovitostí, projektového financování a asset finance. Je také uznávanou odbornicí na mezinárodní právo soukromé. Pravidelně publikuje v řadě tuzemských i zahraničních odborných periodikách a kontinuálně se věnuje rovněž akademické činnosti na předních českých právnických fakultách.

 

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant/advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

 

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

 

Mgr. Petr Sprinz, LL.M.

Spoluautor velkého komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck, 2019) je partnerem advokátní kanceláře Havel & Partners spoluodpovědným za oblast restrukturalizací a insolvencí, bankovnictví a zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. V rámci pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti se podílí na přípravě formulářů k insolvenčnímu zákonu, jakož i na implementaci Směrnice o restrukturalizaci a druhé šanci.

 

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Právní expert AK Havel & partners působil v letech 2005-2010 jako odborný asistent na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2010 na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého, nyní je docentem a rovněž členem vědecké rady na této fakultě. V letech 2007-2012 byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a poté členem komise zabývající se přípravou změnové legislativy a nového zákona o nesporném civilním řízení soudním. Od roku 2011 je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

 

Mgr. Hynek Zoubek

Od roku 2006 působí jako soudce. Od října 2015 vykonával funkci místopředsedy Městského soudu pro věci občanskoprávní a od září 2018 je soudcem Nejvyššího soudu České republiky. Je lektorem Justiční akademie a pro Českou advokátní komoru přednáší civilní právo procesní a právo insolvenční. Je spoluautorem  komentářů k insolvenčnímu zákonu a k občanskému zákoníku (Nakladatelství C. H. Beck, 2019).

PROGRAM

08.15–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: NEÚČINNOST PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ DLUŽNÍKA PO ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

 

Jakými normami lze poměřovat neúčinnost právních jednání dlužníka po zahájení insolvenčního řízení?

Kdy nejdříve a jakým způsobem lze uplatnit neúčinnost právních jednání dlužníka, k nimž došlo po zahájení insolvenčního řízení?

V kterých případech je dlužník oprávněn plnit po zahájení insolvenčního řízení závazky vzniklé dříve?

Kdy se neuplatní omezení právních jednání dlužníka,  k nimž dochází po zahájení insolvenčního řízení?

 

přednáší Zdeněk Krčmář a panelové diskuze se zúčastní Bohumil Havel, František Kučera, Petr Kuhn, Petr Sprinz a Hynek Zoubek

10.25–10.40 coffee break
10.40–11.55

II. BLOK: AKTUÁLNÍ OTÁZKY ÚVĚROVÉHO FINANCOVÁNÍ V ČR

 

Co je skutečným tržním standardem pro transakce úvěrového financování na českém trhu?

Proč finanční kolaterál zpravidla netvoří součást zajišťovacího balíčku a zástava závodu ano?

Jak změny mezibankovních úvěrových sazeb ovlivní obsah úvěrových smluv?

Jaký je význam jiného než českého práva a brexitu pro úvěrové financování na českém trhu?

 

přednáší Petra Myšáková a panelové diskuze se zúčastní Bohumil Havel, Zdeněk Krčmář, Petr Sprinz, Petr Tégl a Hynek Zoubek

11.55-13.00 oběd
13.00–14.10

III. BLOK: NABÍDKA ZASTŘENÉHO KONĚ A DALŠÍ NÁSTROJE, JAK DOSTAT REORGANIZACI Z POKLUSU DO CVALU 

 

Lze zkrátit dobu nutnou k prodeji majetku v reorganizaci pod 3 měsíce?

Lze uskutečnit tzv. „prodej 363“ podle českého práva?

Je vhodné, aby se insolvenční správce účastnil na přípravě předbaleného reorganizačního plánu?

Lze nařídit předběžné opatření ohledně přerušení vymáhání individuálních nároků?

Může fungovat automatické přihlašování pohledávek převzetím stavu dluhů z účetnictví?

 

přednáší Petr Kuhn a panelové diskuze se zúčastní Bohumil Havel, František Kučera, Milan Polášek a Petr Sprinz

14.10–14.25

coffee break

14.25–15.35

IV. BLOK: ZAJIŠTĚNÍ A REFINANCOVÁNÍ Z POHLEDU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

 

Jaký je vliv zahájení insolvenčního řízení na vznik zajištění a jeho realizaci?
Lze napadnout plnění na zajištěný dluh?
Jaký je osud změn v zajištění v rámci institutu odporovatelnosti?
Co nás čeká v rámci implementace směrnice o restrukturalizaci a insolvenci?

 

přednáší Petr Sprinz a panelové diskuze se zúčastní Zdeněk Krčmář, František Kučera, Petr Kuhn, Milan Polášek a Petr Tégl

15.35–15.50

coffee break

15.50–17.10

V. BLOK: ZÁSTAVNÍ PRÁVO

 

Lze zastavit závod i přes zákaz zastavení zřízený k některým dílčím složkám závodu?

Nabývá postupník při smluvním postoupení pohledávky rovněž zástavní právo zapsané ve veřejném seznamu, i když už ve skutečnosti zaniklo?

Je-li převáděna zastavená věc v rámci běžného obchodního styku, zaniká podle § 1377 odst. 3 písm. b) ObčZ zástavní právo bez dalšího, anebo jen pokud nabyvatel jedná v dobré víře?

Kdy ujednání o přímém prodeji zástavy porušuje zákaz § 1315 odst. 2 písm. b) ObčZ a způsobuje toto porušení relativní, anebo absolutní neplatnost?

 

přednáší Petr Tégl a panelové diskuze se zúčastní Bohumil Havel, Zdeněk Krčmář, Petra Myšáková, Milan Polášek a Hynek Zoubek

17.10 ukončení konference

 

VSTUPENKA

10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč s DPH)

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10 % sleva

Prihlásiť sa

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie SK vínová OŘEZ png beck-online-vinova

HOTEL & KONFERENČNÉ PRIESTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí. Den vyvrcholí v Majesty Lounge u good bye drinku, ideálním místě pro neformální setkání a diskuze nad proběhnuvším dnem.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223