logo

 

Nakladatelství C. H. BECK Vás zve na konferenci

OBCHODNÍ KORPORACE: M & A

6. listopad 2019, středa

Hotel Kings Court Prague, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

O KONFERENCII

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci OBCHODNÍ KORPORACE: M & A.

Přijďte získat aktuální a komplexní znalosti o M & A transakcích. Konference se zaměří na vybraná ustanovení smluvní dokumentace, aktuálních problémy korporačního práva relevantní pro M & A, vývoj trhu právních služeb v dané oblasti a v neposlední řadě na soutěžněprávní aspekty relevantní pro korporační praktiky. 

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den. Během konference budete čerpat znalosti od předních odborníků z praxe.

Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

KOMU KONFERENCIU ODPORÚČAME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

REČNÍCI & PANELISTÉ

 

Mgr. Janka Brezániová

Je partnerkou advokátní kanceláře Taylor Wessing. Ve své více než desetileté praxi se zaměřuje především na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity a korporátního práva. Má rozsáhlé zkušenosti s transakcemi napříč celou řadou průmyslových odvětví, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. Současně se specializuje také na oblast pracovního práva a ochranu osobních údajů.

 

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Působí jako odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako odborný poradce v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s. r. o. V letech 2006 až 2010 byl asistentem předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky. Publikuje a přednáší zejména o právní úpravě kapitálových obchodních společností, cenných papírů a závazků podanikatele.

 

prof. JUDr. Jan Dědič

Advokát a partner AK Kocián Šolc Balaštík specializující se již od roku 1990 na obchodní právo. Aktivně se účastnil mimo jiné na rekodifikaci nového zákona o obchodních korporacích. V roce 1992 získal docenturu a v roce 1995 profesuru. Roku 2006 získal ocenění Právník roku v oboru obchodní právo.

 

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.

Advokát a partner AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členkou pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo II – pro finanční právo. Specializuje se mimo jiné na právo obchodních korporací, corporate governance, společnosti s ručením omezeným nebo problematiku postavení podnikatele v právních vztazích.

 

JUDr. Vladimír Janošek

Advokát spolupracující s AK ARROWS se ve své praxi zaměřuje na právní expertízu a due dilligence, korporace, cenné papíry, soudní spory v oblasti korporátního práva a složitými právními analýzami. Pravidelně monitoruje rozhodovací praxi vrcholných soudů a odbornou literaturu, kde čerpá důležité znalosti pro svoji publikační a přednáškovou činnost.

 

JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře Skils a člen kárné komise České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a University of Oxford. Specializuje se na právo hospodářské soutěže a právo obchodních korporací. Pravidelně přednáší, na pražské právnické fakultě vyučuje soutěžní právo a soutěžní ekonomii. Je spoluautorem několika publikací a komentářů z oblasti hospodářské soutěže.

 

Mgr. Petr Kuhn

Advokát a zakladatel AK BADOKH absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a École Supérieure de Commerce et Management. Specializuje se na korporační, finanční a insolvenční právo. V letech 2004-2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006-2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Mezi roky 2006-2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

 

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Je advokátem spolupracujícím s AK Kocián Šolc Balaštík. V praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností, koncernové a závazkové právo, fúze a akvizice, bankovnictví, cenné papíry a kapitálové trhy. V letech 2008-2009 působil jako asistent předsedkyně Nejvyššího soudu ČR. Přednáší obchodní korporace na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M.

Je společníkem AK Nedelka Kubáč Advokáti. Specializuje se na oblast soutěžního práva, regulovaných odvětví, zejména energetiky, a oblast compliance. V oblasti soutěžního práva má rozsáhlé zkušenosti s ohlašováním spojení soutěžitelů, jakož i při zastupování šetřených subjektů před národními soutěžními orgány, soudy nebo Evropskou komisí. Zaměřuje se též na přípravu soutěžních compliance programů a provádění compliance školení.

 

JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

Je partnerem a vedoucím týmu soutěžních právníků a ekonomů u AK Havel & Partners. Před příchodem do kanceláře působil jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžně-právního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek. V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a často též na mezinárodních odborných konferencích.

 

Mgr. Robert Němec, LL.M.

Místopředseda České advokátní komory, partner AK PRK a držitel International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí a akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. Držitel titulu LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. V kategorii bankovnictví a financí obdržel roku 2012 cenu Právník roku.

 

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant / advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku u Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

 

JUDr. Petr Šuk

Předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, externí pedagog Justiční akademie Slovenské republiky, (spolu)autor řady publikací z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého.

 

Mgr. Prokop Verner, MBA

Partner AK Allen & Overy se specializuje na právo obchodních společností, smluvní právo a domácí a přeshraniční fúze a akvizice. Je uznávaným odborníkem v sektorech telekomunikací, médií a technologií a v oblasti ochrany osobních údajů, včetně regulatorních záležitostí. Působil jako právní poradce při mnoha mezinárodních transakcích v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

 

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M.

Partner AK Dentons patří mezi přední odborníky na oblast energetiky, infrastruktury a těžebního průmyslu; působí jako vedoucí energetické praxe s významnými zkušenostmi v oblasti energetiky, ropy a plynu a těžby. Má bohaté, téměř 15leté zkušenosti v oblasti M & A nejen na území České republiky, ale i v regionu střední a východní Evropy obecně. Specializuje se dále na oblast hospodářské soutěže.

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.30

I. BLOK: TRH PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI M & A, JEHO VÝVOJ A BUDOUCNOST 

 

přednáší Janka Brezániová, Prokop Verner

 

v panelové diskuzi vystoupí:

 

Janka Brezániová

Karel Dřevínek

Petr Kuhn

Robert Němec

Prokop Verner 

10.30–10.45 coffee break
10.45–11.55

II. BLOK: NÁROKY Z VADNÝCH PROHLÁŠENÍ V PŘEVODNÍ SMLOUVĚ

 

přednáší Petr Kuhn

 

Do jaké míry lze tyto nároky, jak jsou obvykle upraveny v převodních smlouvách, reálně prosadit u českých soudů?

Jak lze formulovat ustanovení o těchto nárocích tak, aby oprávněný obdržel smysluplnou náhradu?

 

v panelové diskuzi vystoupí:

 

Janka Brezániová

Karel Dřevínek

Petr Kuhn

Robert Němec

Petr Šuk

Prokop Verner

11.55–13.00 oběd
13.00–14.10

III. BLOK: PŘEVODY PODÍLŮ (AKCIÍ) NEJEN V JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

 

přednáší Petr Šuk

 

Jaké požadavky klade zákon na formu a obsah smlouvy o převodu podílu (akcie)?

Za které vady podílů (akcií) převodce odpovídá?

Jaký význam má tzv. garance účetní závěrky?

Kdy je převod podílu (akcie) účinný?

 

v panelové diskuzi vystoupí:

 

Petr Čech

Jan Dědič

Karel Dřevínek

Vladimír Janošek

Jan Lasák

Petr Šuk

14.10–14.25

coffee break

14.25–15.35

IV. BLOK: AKCIONÁŘSKÉ DOHODY V TRANSAKČNÍ PRAXI

 

přednáší Jan Lasák

 

Jaké jsou limity sjednávání akcionářských dohod?

Jaký je vztah akcionářských dohod a zakladatelských dokumentů?

Nakolik jsou akcionářské dohody závazné pro členy orgánů společnosti?

Přechází závazky z akcionářské dohody s převodem akcií?

 

v panelové diskuzi vystoupí:

 

Petr Čech

Jan Dědič

Kateřina Eichlerová

Vladimír Janošek

Jan Lasák

Petr Šuk

15.35–15.50

coffee break

15.50–17.20

V. BLOK: SOUTĚŽNÍ ASPEKTY KORPORAČNÍCH TRANSAKCÍ:

 

OŠETŘENÍ RIZIKA SANKCE ZA PŘEDČASNÉ USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ (GUN-JUMPING)

 

přednáší Jiří Kindl

 

Jak se vyvarovat nařčení z předčasného výkonu kontroly nad cílovou společností?

Jaká ujednání lze použít k ochraně prodávajícího mezi podpisem a vypořádáním transakce?

Jaké jsou limity a nejlepší praxe při výměně informací v rámci prověrky (due diligence) cílové společnosti?

 

ZÁLUDNOSTI UJEDNÁNÍ, KTERÁ ZAVAZUJÍ K PROVEDENÍ TRANSAKCE (HELL OR HIGH WATER) A K DOPROVODNÝM OMEZENÍM (ANCILLIARY RESTRICTIONS)

 

přednáší Petr Zákoucký

 

Jak postupovat při snaze o co nejrychlejší implementaci podepsané transakce?

Co dělat, když soutěžní úřad vyžaduje úpravy (závazky) jako podmínku pro povolení transakce a jak to předem ošetřit ve smluvní dokumentaci?

Jaká omezující ujednání (zejm. typu non-compete a non-solicitation doložek, které mají omezit konkurenční jednání a oslovování zákazníků, dodavatelů či zaměstnanců) jsou obvyklá, dovolená, popř. naopak riziková?

 

v panelové diskuzi vystoupí:

 

Kateřina Eichlerová

Jiří Kindl

Martin Nedelka

Robert Neruda

Robert Němec

Petr Zákoucký

17.20 ukončení konference a přesun na Goodbye drink

 

VSTUPENKA

10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč s DPH)

KONFERENCE JE VYPRODANÁ

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

HOTEL & KONFERENČNÉ PRIESTORY

 

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna; nezajímavou konferenční místnost bez oken nečekejte.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí. Den vyvrcholí v Majesty Lounge u good bye drinku, ideálním místě pro neformální setkání a diskuze nad proběhnuvším dnem.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223